info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

NET'TEN BELEDİYECİLİK

Belediye Bilişim Sistemi (BBS), belediyenin hizmet süreçlerinin otomasyonundan başka bir şey değildir. Belediye hizmetlerinin halka daha hızlı bir şekilde götürülebilmesi için de Internet Teknolojileri’nden yararlanmak gerekmektedir. O halde belediyelerin BBS internete taşımak ana amaçlarından birisi olmalıdır. Aslında belediyelerde internete taşınacak unsur belediye hizmetleri değil, belediyenin yönetim felsefesi ve işlem süreçleridir. Belediyelerin BBS’ni internete taşıma süreci yedi aşamadan oluşur:

1. Bilgisayarlaşma: Belediyedeki tüm birimlerde bilgisayar kullanımının sağlanması

2. Otomasyon: Önemli iş süreçlerinin belirli standartlara oturtularak programlarının yazılması ve tüm bilişim sistemlerinin entegre edilmesi. Yani belediye içi mali, personel, yazı işleri, imar planlaması gibi yönetim süreçlerinin otomasyonu,

3. Internet Kullanıcılığı: Belediyedeki yöneticilerin, memurların ve işçilerin internete bağlanması,

4. Web Sitesi Kurma: e-Belediye web sitesinin kurulması,

5. Hizmetleri İnternet’e Taşıma: Halka sunulan tüm hizmetlerin internete veya web sitelerine taşınması. Kentte yaşayanların şikâyet, istek ve görüş bildirimlerinin; belediye yetki alanındaki iş ve işlemler konusunda bilgi alma istemlerinin; belediyeden işyeri açma, proje onaylatma gibi ruhsat - izin alma - onay başvurularının; belediye tarafından tahsil edilen yasal ödemelerin internet üzerinden yapılması,

6. Entegrasyon: Belediye yönetimine ilişkin temel veri ve bilgilerin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bağlantılandırılarak paylaşılması ve denetlenmesinin sağlanması,

7. Halkın internet kullanımının yaygınlaştırılması . Yukarıda sayılan her bir adım, daha önce belirtildiği gibi hizmetin kendisine değil; hizmet üretme sürecinin yönetimine aittir. Bu açıdan internete taşınmanın sonuçları, asıl olarak belediye yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi, hızlandırılması, maliyetlerin düşürülmesidir. Ancak, "internete taşınma"nın hizmetleri değil yönetimi taşımak anlamına geldiğini açıkça ortaya koymak, belediyeler de BBS’nin doğru biçimde algılanmasını, tasarlanmasını ve beklentilerin buna uygun formüle edilmesini sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır .

e-Belediye Sistemine geçişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için belediye iş süreçlerinin otomasyonu ve mevzuatında bazı değişiklikler yapılmalıdır :

Oracle Gold Partner

Veeam Propartner

İSO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği

TS 13149 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TS 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri için Kurallar