info
Hypernet Bilişim Websitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

"Akıllı Teknolojiler, Mutlu Kentler"

SU İDARELERİ YÖNETİMİ

Hypernet Bilişim geliştirdiği uygulamalı çözümler ile . Su ve kanalizasyon idarelerinin bütün birimlerinin otomasyonunu gerçekleştirebilmektedir.

Su ve kanalizasyon idareleri , Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak, 2560 sayılı Kanunda belirtilen Su ve Kanalizasyon işlerini sorumluluk sınırlarında yapmakla görevli olup, Ayrıca, yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok yasal düzenleme Su ve kanalizasyon idarelerini de ilgilendirmektedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük ve oluşan Dairesi birimleri ile yönetilir. Su ve kanalizasyon idarelerinin bütçesi analitik bütçe esaslarına göre hazırlanarak Genel Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girer.

Su ve kanalizasyon idarelerinin görev ve sorumlulukları:

2560 Sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Su ve Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri şunlardır:

a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,

d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,

e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, su kanalizasyon idarelerinin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,

f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün teşkilatı;

a) Genel Müdür,

b) Genel Müdür Yardımcıları,

c) İç Denetim Birimi,

ç) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

d) Hukuk Müşavirliği,

e) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,

f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

ğ) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

h) Plan, Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı,

ı) Tesisler Dairesi Başkanlığı,

k) Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı

l) Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Ve bu Dairesi Başkanlıklarına bağlı şube müdürlüklerinden oluşur.

Oracle Gold Partner

Veeam Propartner

İSO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği

TS 13149 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

TS 12498 Bilgisayar ve Çevre Birimleri için Kurallar