İŞ EMRİ İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > İş Emri işlemleri >

İŞ EMRİ İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

  Birimlerin gerçekleştirecekleri iş emirlerinin özet raporunun görüntülendiği ekrandır

.

1) İş emrinin özetini almaya yardımcı bu modülde kurum adı yazıldıktan sonra iş emri tipi seçilir.

2) İcmali alınan ilk firma ile son firmanın numaraları yazılır.

3) İcmalin dönem aralığının belirtilmesi için ilk tarih ve son tarih yazılır. Bu tarihler manuel yazılacağı gibi takvimin tıklanarak tarihin seçilmesi yoluyla da yapılabilir. Rapor tipi seçildikten sonra “yazdır”

butonu tıklandığında iş emri icmal raporu açılır.