BİLANÇO

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Genel Mali Tablolar >

BİLANÇO

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir.

 

Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

- Bilanço başlığı

- Aktif tarafı

- Pasif tarafı

- Bilanço dipnotları

 

   Ticaret müesseselerinin belirli dönemler, daha ziyade mali yılsonunda alacak ve verecek durumlarını göstermek üzere hazırladıkları özel cetvellerdir. Bir işletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, varlık ve borç durumunu gösteren dengedir. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar pasifte yer alır.

 

   Bir işletmenin aktifleri toplamı ile toplam borçları arasındaki fark, kurucuların işletmeye koydukları varlıkları yani özsermayeyi oluşturur. Özsermaye bilançonun pasifine kaydedilir. Böylece bir bilançonun aktif ve pasif kısımları toplamı daima bir birine eşit olur.

 

 

 

 

 

 

 

   Bilanço kayıtlarını oluşturan veriler yevmiye kayıtlarında mevcuttur.

   Bu nedenle bilanço alınırken ilk yevmiye tarihi ve son yevmiye tarihi girilmelidir.

   Yıl sonunda alınacak bir bilanço raporunda bu tarihler “01/01/20..” ile “31/12/20..” aralığında olmalıdır.

 

   Önceki birinci ve ikinci yıl raporlanacak mı sorularına evet cevabı verildiğinde, o yıllara ait verilerde raporda gelecektir. Nazım hesapların bilgisine ulaşılmak isteniyorsa, Nazım Hesap Olacak mı sorusuna evet denir ve “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.