ÖDEME EMRİ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Yardımcı Gelir işlemleri >

ÖDEME EMRİ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   Tahakkuk, borç, tahsilat izleme ekranları modülü altında yer alan Ödeme emri işlemleri menüsünde , borcunun vadesi geçtiği halde borçlarını ödemeyen sicillerin , 6183 sayılı (Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hakkındaki) kanun hükümlerine göre bu borçlara Ödeme emri mektubunun alındığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde borçlarını ödenmesini talep eden yazı oluşturur.