ÖDENEK KONTROL İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri >

ÖDENEK KONTROL İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Ödenek Kontrol İşlemleri başlığı altındaki cetveller aracılığıyla Kurumsal, Fonksiyonel, Ekonomik ödenek cetvellerine ulaşılır. Ekranlarımıza geçmeden önce kısaca Ödenek nedir bir bakalım.

 

   Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama iznine “Ödenek” denir. Bütçede her yıl yapılacak harcamalar için ödenek ayrılması ilkesine Tahsis İlkesi denmektedir. Nitelik itibariyle tahsiste alanlar açısından ödenekler saptanır. Miktar itibariyle tahsiste her alana yapılacak ödenek ayrımı hizmet alanı itibarı ile miktar olarak belirlenir.

 

 

Anayasa ve 5018 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin esasları aşağıdaki bentler halinde sıralamak mümkündür;

 

A) Ödenek harcanabilecek miktarın sınırını gösterir ve kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz, bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez.

B) Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.

C) Ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.

D) Cari yılda kullanılmayan ödenekler yıl sonunda iptal edilir.

E) Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

 

 

5018 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre bütçede yeterli ödeneği bulunmayan işler için yüklenmeye girişilemez. Yüklenme süresi mali yılla sınırlıdır. Ancak, Kanunun 27 nci maddesinde ertesi yıla geçen yüklenmeler ve 28 inci maddesinde gelecek yıllara yaygın yüklenmeler düzenlenmiş olup, bu hükümler yüklenme süresinin mali yılla sınırlandırılmasının istinalarını oluşturmaktadır.