DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü >

DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

dogrudanteminprogrami

 

   Doğrudan Temin Programı içinde;

 

*Doğrudan Temin Veri Giriş İşlemleri

*Doğrudan Temin Raporları

*Doğrudan Temin Parametrik Tanımlar bölümleri bulunmaktadır.

 

Doğrudan Temin Usulü Nedir?  

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.

Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme.

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. 22/d bendine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti zorunlu olmamakla birlikte işin limit altında olup olmadığının tespiti için önemlidir.  İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.  İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir. Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan tekliflerin yazılı olması faydalıdır.  Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak zorunlu değildir. Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme zorunluluğu yoktur.

Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir?

Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan belgedir.

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir.

Doğrudan Temin Usulü Nedir?  

İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlilik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesidir.

Doğrudan Temin Alım Süreci Nasıl İşler?

1. İhtiyacın ortaya çıkması

2. Yaklaşık maliyetin hesaplanması (Zorunlu olmamakla birlikte doğrudan teminin parasal limitleri içinde kalıp kalmadığını tespit etmek için gereklidir.)

3. İhale yetkilisinden alınan onay belgesi

4. İhale yetkilisince yapılacak görevlendirme.

5. Görevlendirilen kişi veya kişilerce piyasa fiyat araştırması yapılması

6. Görevlendirilen kişi veya kişilerce alımın gerçekleştirilmesi

7. Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması

8. Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanarak muhasebe birimine gönderilmesi

9. Muhasebe birimince tutarın hak sahibine ödenmesi

Doğrudan Teminin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

İhale dokümanı hazırlanması zorunlu değildir. 22/d bendine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti zorunlu olmamakla birlikte işin limit altında olup olmadığının tespiti için önemlidir.  İlan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.  İhale komisyonu kurulması ve karar alınması zorunlu değildir. Yazılı teklif alınması zorunluluğu olmamakla birlikte Türk Hukuk Sistemi açısından yazılılık şartı bir geçerlilik şartı olduğundan tekliflerin yazılı olması faydalıdır.  Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarına uymak zorunlu değildir. Madde de belirtilen haller dışında şartname ve sözleşme düzenleme zorunluluğu yoktur.

Doğrudan Temin Suretiyle Yapılacak Alımlarda Düzenlenecek Onay Belgesi Nedir?

Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlarda, alım konusu işin nev’i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul, avans ve fiyat farkı verilecekse şartlarını gösteren ve harcama yetkilisi (ihale yetkilisi) tarafından imzalanan belgedir.

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Görevlendirmenin nasıl yapılacağı hakkında Kanunda ve ikincil mevzuatta düzenleme yapılmamıştır. Görevlendirme yazılı olarak yapılabileceği gibi onay belgesi üzerine kayıt düşülerek de yapılabilir.

Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı Nedir?

Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda, alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri ve uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren; söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanaktır.

Doğrudan Temin Usulüne Hangi Hallerde Başvurulur?

Doğrudan temin usulüne;

1. İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespiti,

2. Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu,

3. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınacağı,

4. Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin 44.287 (Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi) Türk Lirası5 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

5. Diğer idarelerin 14.755 (Ondörtbinyediyüzellibeş) Türk Lirasını6 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

6. İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması,

7. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları,

8. Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülen uyuşmazlıklarla ilgili davalarda, Kanun kapsamındaki idareleri temsil ve savunmak üzere Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan ya da avukatlık ortaklıklarından yapılacak hizmet alımları,

9. 4353 sayılı Kanunun 22 nci ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları söz konusu olduğunda başvurulabilir.

(22-A) İhtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabileceğinin Tespit Edilmesi” Ne Anlama Gelmektedir?

Piyasada yapılan araştırma neticesinde ihtiyaçların sadece tek bir kaynaktan temin edileceğinin ortaya çıkması halinde Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (a) bendine göre alım yapılabilir. Ayrıca, bir taahhüt kapsamında; taahhüt konusu sözleşme veya şartnamede yer alan hükümler nedeniyle belli bir marka veya modelli malın alınmasının zorunlu olduğu hallerde, bu bendin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limitlere Kdv Dâhil Midir?

Bu limitlere KDV dâhil değildir.

4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (D) Bendindeki Parasal Limite Kadar Olan Yapım İşlerinin Doğrudan Temin Usulü İle Yaptırılması Halinde Piyasa Fiyat Araştırması Nasıl Yapılacaktır?

Bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlarda Teminat Alınabilir Mi?

Teminat alınması zorunlu olmamakla birlikte; ihtiyacın niteliğine göre, ilan yapılması, teminat alınması, ihale komisyonu kurulması, isteklilerde belirli yeterlik kriterlerinin aranması ile şartname ve sözleşme düzenlenmesi gibi hususlar idarelerin takdirindedir.

Kamu İhale Kanununda Yer Alan Parasal Limitler Ne Zaman Güncellenir?

Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazete’de ilân edilir. Ancak güncellemede bir Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenebilir.

Doğrudan Temin İle Yapılacak Alımlarda, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine Göre Hazırlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Doğrudan temin usulü ile yapılacak alımlarda ilgisine göre;

1. Onay Belgesi ,

2. Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı,

3. Düzenlenmesi gerekli görülmüş ise sözleşme,

4. Fatura,

5. Muayene ve kabul komisyonu tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge,

6. Mal ve malzeme alımlarında, Taşınır İşlem Fişi,

7. Belediye Başkanın iznine tabi alımlarda izin yazısı,

8. Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde görüş yazısı,

9. a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan alımlarda “Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Form” ödeme belgesine eklenir.

 

Doğrudan Teminde  EŞİK DEĞERLER  VE  PARASAL LİMİTLERİ

 

  2015  

4734 SAYILI KAMU İHALE  KANUNUNDA   GEÇEN   EŞİK DEĞERLER    VE    PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI  DEĞERLERİNE İLİŞKİN  TABLO  

 

01.02.2014-31.01.2015

DÖNEMİ   DEĞERİ

01.02.2014-31.01.2016

DÖNEMİ   DEĞERİ

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

 

Madde:4734/8 ‘’Eşik Değerler’’

 

TL

TL

8/a

868.486

Mal / Hizmet Alımları - Genel Bütçeli                                       923.721

8/b

1.447.479

Mal / Hizmet  Alımları  Diğer İdareler                                   1.539.538

8/c

31.844.702

Yapım İşleri                                                                               33.870.025

 

PARASAL LİMİTLER

PARASAL LİMİTLER

 

Madde : 4734 / 3 (g) ”İstisnalar”

TL

         TL

7.264.940

7.726.990

 

Madde : 4734 / 13(b) “İhale İlan Süreleri ve Kuralları”

94.751

100.777

189.511

201.563

1.579.327

1.679.772

 

Madde : 4734 / 21 (f) “Pazarlık Usulü”         Mamul Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları

157.923

167.966

 

Madde : 4734 / 22(d) “Doğrudan Temin”                     Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler - Diğer İdareler

B.Ş.B. Sınırında olan İdare :    47.373

B.Ş.B. Sınırında olan İdare :         50.385

Diğer İdareler                     :    15.783

Diğer İdareler                      :         16.786

 

Madde : 4734 / 53(j) “Kamu İhale Kurumu” 1- Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi  /   2- KİK  Şikayet Bedeli

53(j) / 1               315.856

335.944

 

53(j) / 2   531.800 TL’ye kadar: 3.190 TL,  531.800 TL - 2.127.200 TL arası: 6.381 TL,

                   2.127.200 TL – 15.954.000 TL arası: 9.572 TL, 15.954.000 TL ve üzeri: 12.763 TL

 

Madde : 4734 / 62(h) “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”     Mühendis ve Mim İş Deneyim Hesap için Yıllık

175.297

186.445

 

Kamu İhale Tebliği    (Tebliğ No: 2015/1 )         Resmi Gazete Tarih / Sayı: 29.01.2015 /29251

 

Tüm mevzuatın uygulanacağı ekranlar ‘WEBMOS’ tarafından hizmetinize sunulmuştur. İlgili ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır.

 

Web Tabanlı Mahalli İdareler Otomasyan Sistemi içerisinde SatınAlma ve Destek Hizmetleri Modülü başlıklarında Doğrudan Temin ve Taşınır başlıkları yer almaktadır. Doğrudan Temin seçip, açılacak olan menüleri kontrol ediniz.

Doğrudan Temin Veri Girişi; Verilen kayıt işlemlerinin  yapıldığı ekranların bulunduğu başlıktır.

Doğrudan Temin Raporlarını; İlgili kayıtların alınacağı ekranların bulunduğu başlıktır.

Doğrudan Temin Paremetrik Tanımlar; Ekran içerisinde işimizi kolaylaştıracak paremetrelerin tanımladığı başlıktır.